Vedtægter

Vedtægterne for Ægir er grundlaget for foreningen og du kan læse dem på denne side.

LOVE og REGLEMENTER for Roklubben “ÆGIR”

I tvivlstilfælde, er det de trykte love og reglementer der gælder, idet der kan forekommer trykfejl i denne udgave.

Love for Roklubben “ÆGIR”
Roreglement for Roklubben “ÆGIR”
Langtursreglement for Roklubben “ÆGIR”
Outriggerreglement for Roklubben “ÆGIR”
Vinterroningsreglement for Roklubben “ÆGIR”
Rikke og Peter Linds legat
Love for Roklubben “ÆGIR”s Veteranklub
Knud Blochs Lederpokal

Reviderede Love for Roklubben “ÆGIR”, Roreglement, Langtursreglement, Outriggerreglement og Vinterroningsreglement med vedtagne ændringer på ordinær generalforsamling 2020.

DFfR’s langtursreglement er det gældende pr. marts 2006.

LOVE for Roklubben “ÆGIR”

Navn og Formål
§ 1

 1. Klubbens navn er “Ægir”.
 2. Klubbens formål er at fremme rosporten.
 3. Klubbens hjemsted er Aalborg Kommune.
 4. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og dermed af Dansk Idrætsforbund og er undergivet disse organisationers love og bestemmelser.

Medlemsoptagelse
§ 2

 1. Som aktive medlemmer kan optages personer fra det kalenderår, hvori de fylder 10 år. Medlemmer under 18 år skal have forældremyndighedens indehavers skriftlige tilladelse til indmeldelse.
 2. Medlemmer fra 10 til 18 år hører under Ungdomsafdelingen.
 3. Som betingelse for deltagelse i roning skal ethvert medlem, i henhold til DFfR’s reglement, fremlægge bevis for svømmefærdighed (300 m.). Bestyrelsen kan dog på et hvilket som helst tidspunkt forlange prøve afholdt.
 4. Aktive medlemmer tildeles ronummer, som bevares under hele deres aktive medlemskab.
 5. Aktive medlemmer kan fra det 15. år, når første måneds kontingent og indmeldelsesgebyr er betalt samt betalingskort tilknyttet, købe en nøglebrik med adgang til klubben.
 6. Enhver kan optages som passivt medlem og har derved adgang til klubbens møder og arrangementer, men ikke til sportslige aktiviteter. Passive medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Ved overgang fra passivt til aktivt medlemsskab betales almindeligt indmeldelsesgebyr.
 7. Enhver kan optages som B-medlem og har derved adgang til klubbens møder, arrangementer og visse faciliteter. B-medlemmer har ikke adgang til at benytte klubbens normale romateriel: inriggere og outriggere. Bestyrelsen fastlægger hvilke af klubbens øvrige faciliteter B-medlemmerne må benytte. B-medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Ved overgang fra B-medlem til fuldt aktivt medlemskab betales almindeligt og indmeldelsesbegyr.
 8. Ethvert nyt medlem får ved indmeldelse anvist, hvor klubbens love kan læses og evt downloades fra hjemmesiden/Ægirs Facebookside.

Generalforsamling
§ 3

 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden standerhejsningen, og indvarsles med mindst 1 måneds varsel, og indkaldes med mindst 8 dages varsel med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2.  Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budgetforslag.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jævnfør § 8, stk. 3.
  7. Valg af 1 revisor
  8. Eventuelt.
 3. Alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Ved valg af ungdomsudvalgsformand har også aktive medlemmer under 16 år stemmeret.
 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og fremgå af indkaldelsen.

§ 4

 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på begæring af bestyrelsen eller mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer. Indvarslingen sker som bestemt i § 3 stk. 2. Dog er tre dages varsel tilstrækkeligt. Der kan kun behandles indkomne forslag.

§ 5

 1. Generalforsamlingens beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
 2. Forandringer i eller tillæg til lovene kan kun ske på en generalforsamling.

Kontingent
§ 6

 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentsatser. Den siddende bestyrelse bestemmer opkrævningsterminer. Kontingentet skal variere efter klubbens økonomi og holdes så lavt som muligt.
 2. Ved indmeldelses betales et af bestyrelsen fastsat administrations gebyr, administrationsgebyret er gældende for de forskellige medlemssatser.
 3. Generelle rabatordninger fastsættes af generalforsamlingen som en del af klubbens love. Bestyrelsen er dog bemyndiget til at give et medlem nedsættelse af kontingentet i særlige tilfælde
 4. Studerende som er indskrevet på en SU berettiget uddannelse, har ret til en rabat på 25 % af det til enhver tid gældende seniorkontingent.
 5. Ægtepar eller samlevere har begge ret til 25 % kontingentnedsættelse af det til en hver tid gældende seniorkontingent uden tab af rettigheder.
 6. Ethvert medlem der, alene afbrudt af perioder med passivt medlemskab, har betalt aktivt kontingent i 10 år og er fyldt 25 år, har ret til 50 % kontingentnedsættelse af den til enhver tid gældende seniorkontingent uden tab af rettigheder. Ved udmeldelse bortfalder al tidligere optjent anciennitet.
 7. Generelle rabatordninger kan ikke kombineres
 8. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kontingentrestance
§ 7

 1. Ethvert medlem har selv pligt til at sørge for, at kontingentet er betalt til tiden. Kontingentet forfalder til betaling forud for hver opkrævningstermin.
 2. Ethvert medlem, som ikke har betalt kontingent senest 2 måneder efter forfaldsdagen, kan ekskluderes. Medlemmet kan optages på ny mod betaling af samtlige restancer og indbetaling af nyt indskud.
 3. Ved for sen betaling pålægges et gebyr på 10 % af restancen pr. rykkerskrivelse. Reglerne i § 7.2 gælder også for rykkergebyret.

Bestyrelsen
§ 8

 1. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen som består af 5 aktive medlemmer: Formand, kasserer, sekretær/næstformand og 2 øvrige medlemmer.
 2. Hvert bestyrelsesmedlem vælges ved særskilt afstemning for en 2-årig periode.
 3. I lige år afgår kasserer, sekretær/næstformand og 1 øvrigt medlem. I ulige år afgår formand og 1 øvrigt medlem.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen, således at hvert bestyrelsesmedlem har ansvaret for kontakt til udvalgsformænd/-kontaktpersoner fra klubbens forskellige udvalg, (jf. §10) og ligeledes har ansvaret for at bringe relevant information fra udvalg til bestyrelse.
 5. Bestyrelsen udpeger selv sine repræsentanter til hovedforbundene.

Forretningsudvalg
§ 9

 1. Klubbens daglige ledelse forestås af Forretningsudvalget (FU), der består af Formanden, Kasseren og Sekretæren/Næstformanden, der ligeledes tegner klubben udadtil.
 2. Klubbens midler forvaltes af FU, dog således at alle større investeringer skal godkendes af den samlede bestyrelse.
 3. Alle udbetalinger af klubbens midler skal attesteres af formanden.
 4. Forretningsudvalget skal aktivere de enkelte udvalg og koordinere samarbejdet imellem dem. Forretningsudvalget kan indkalde andre bestyrelsesmedlemmer til sine møder.
 5. Udtræder et medlem af forretningsudvalget før tiden, udpeger bestyrelsen selv en stedfortræder inden for bestyrelsen. Stedfortræderen skal være på valg på førstkommende generalforsamling.

Udvalg
§ 10

 1. Klubbens daglige aktiviteter forestås af følgende udvalg: Instruktionsudvalg, Ungdomsudvalg, Kaproningsudvalg, Motions- og Langtursudvalg, Træningsudvalg, Materialeudvalg, Husudvalg, Køkkenudvalg, Festudvalg (herudover kan nedsættes ad hoc udvalg).Hvert udvalg udpeger en formand eller kontaktperson, der refererer til det medlem af bestyrelsen, der varetager kontaktfunktionen (jf. §8.4.)
 2. Udvalgene fremlægger budgetforslag for bestyrelsen. De bevilgede midler forvaltes herefter af udvalgene.
 3. Udvalgene er ansvarlige over for bestyrelsen for deres dispositioner.

Udmeldelse
§ 11

 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til Formanden eller kassereren.
 2. Alle rettigheder mistes efter mere end 3 års udmeldelse.

Eksklusion
§ 12

 1. Medlemmer, hvis tilstedeværelse inden for klubben anses for skadelig for klubbens virksomhed, kan ekskluderes af bestyrelsen med appelret til den førstkommende generalforsamling.

Erstatning
§ 13

 1. Ethvert medlem er forpligtet til nøje at efterkomme lovenes bestemmelser. I tilfælde af overtrædelse er bestyrelsen berettiget til at forlange erstatning for eventuelle skader, samt formene ham eller hende adgang til klubhuset, indtil den eventuelle erstatning er udredet.

Ophævelse af klubben
§ 14

 1. Såfremt klubben ophører, tilfalder klubbens ejendele og eventuel formue DFfR dog kun til start af en ny roklub i Aalborg Kommune.
 2. Såfremt fem medlemmer af klubben vil fortsætte arbejdet, kan denne ikke opløses.

Reglementer
§ 15

 1. Generalforsamlingen kan vedtage særlige reglementer, for eksempel ro- og langtursreglement.
 2. Reglementerne udgør en del af klubbens love og kan kun ændres på en generalforsamling.

Rengøring
§ 16

 1. Medlemmerne er selv ansvarlige for oprydning og rengøring af klubhus med tilhørende arealer. Efterladt tøj fjernes.

Uddeling af årsnåle
§ 17

 1. Der uddeles årsnåle ved uafbrudt medlemskab I henholdsvis 10, 25, 40 og 50 år. Årsnålene uddeles I forbindelse med klubbens fødselsdagsfest.
 2. Hæderstegn kan uddeles til medlemmer, som har gjort et specielt stykke arbejde for klubben.

Sølv- og Guldårer
§ 18

 1. For at opnå en sølvåre skal en seniorroer have roet mindst 1000 km i en rosæson, mens en ungdomsroer skal have roet mindst 750 km i en rosæson. En sølvåre uddeles kun første gang, den opnås.
 2. Når en senior- eller ungdomsroer 5. gang opfylder kravet for en sølvåre, uddeles en guldåre.

Tilbage til top

ROREGLEMENT for Roklubben “ÆGIR”

§ 1

 1. Roningen foregår efter bestyrelsens retningslinier. Medlemmerne skal rette sig efter enhver bestemmelse, som bestyrelsen og eventuelle vagthavende instruktører måtte træffe angående ordenens opretholdelse.

§ 2

 1. Aktive medlemmer, der vil deltage i roningen, skal have betalt kontingent, jævnfør lovenes § 6. Bestyrelsen og styrmænd er berettiget til at nægte et medlem adgang til bådene, hvis der er udstedt roforbud.

§ 3

 1. Badning fra bådene er forbudt.

Rodragten
$ 4

 1. Klubbens officielle rodragt består af en rød trøje med 1/4 ærmer og klubbens logo påtrykt på ryggen, samt mørkeblå korte benklæder, eller som alternativ en rodragt bestående af trikot i røde, hvide og blå farver.

Roningen
§ 5

 1. Et hold består af styrmand og fuldtallig besætning. Ingen båd må gå ud uden, at den er fuldt bemandet. Passagerer må ikke medtages i bådene.

§ 6

 1. Ethvert nyt medlem, som ikke tidligere har lært at ro, skal gennemgå den at klubbens arrangerede instruktion, og efter dennes afslutning “frigives” som “uddannet roer” af en instruktør

§ 7

 1. Området for den daglige roning er farvandet afgrænset af Hesteskoen, Ryå til Stavadvej og linien Gjøl-Nørholm.
 2. Roning NV for Syvstenen, V for kompasbøjen efter Egholm (østafmærkning) indtil Gjøl-Nørholm samt øst for kompasafmærkningen (nordafmærkning) efter Rørdal indtil Hesteskoen er kun tilladt i godkendte langtursbåde.

§ 8

 1. I rojournalen skal styrmanden før hver tur indføre bådens navn, afgangstid, roernes navne og bestemmelsessted samt påse, at roerne ikke har roforbud.
 2. Styrmændene har kommandoen over deres respektive hold og bærer ansvaret for, at bådene med inventar behandles på den omhyggeligste måde samt for holdets optræden.
 3. Når bådene transporteres ud eller ind, dirigerer styrmanden transporten og påser, at båden ikke lider overlast.
 4. Efter hjemkomsten indføres kilometertal og hjemkomsttid, ligesom styrmanden skal påse og er ansvarlig for, at holdet efter benyttelse af båden aftørrer og renser denne, samt at det benyttede materiel bringes på plads.
 5. Det til en båd hørende materiel må ikke uden bestyrelsens tilladelse benyttes i andre både.
 6. Tager bådene eller inventaret skade, skal styrmanden straks give besked til bestyrelsen. Alle skader og mangler skal skrives i skadesbogen.
 7. Robåde skal efter mørkets frembrud føre hvidt lys.
 8. Det er den indskrevne styrmands ansvar, at bytning i inriggeren foregår på en forsvarlig og sikker måde, og styrmanden afgør, hvordan bytningen foregår. Styrmanden skal tage vejr og roernes erfaring i betragtning, når der vælges byttemetode. Hvis en roer ikke ønsker at bytte med årene på langs, kan styrmanden i stedet foreslå, at der byttes med årene på vandet.

Styrmænd
§ 9

 1. Styrmandsrettigheder tildeles af bestyrelsen.
 2. Styrmandsret A gælder for roning i farvandet afgrænset i øst kompasafmærkningen(nordafmærkning) efter Rørdal, og i vest af Syvstenen 2 km vest for dæmningen samt kompasbøjen efter Egholm(østafmærkning). Styrmandsret A kan opnås, når vedkommende har roet en sæson og bestået klubbens kortstyrmandskursus, jævnfør dog stk. 5 sidste punktum.
 3. Styrmandsret B gælder dagligt roområde, jf. Roreglementets § 7. Styrmandsret B kan tildeles styrmænd med styrmandsret A, der efter erhvervelse af styrmandsret A, har deltaget i mindst to ture til hhv. Ryå, Hesteskoen og Gjøl/Nørholm.
 4. For roning uden for dagligt roområde gælder langtursstyrmandsretten. Langtursstyrmandsretten tildeles kvalificerede langtursroere efter DFfR?s langtursreglement.
 5. Bådsmandsret gælder som A-styrmandsret og kan tildeles en ungdomsroer, når denne har været aktiv medlem i et år, har roet mindst 100 km og bestået korttursstyrmandskursus. Bådsmandsretten gælder kun for en sæson. A-styrmandsret kan tildeles en ungdomsroer, når denne har virket som bådsmand i en sæson og derefter har deltaget i kursus samt bestået prøve for A-styrmænd.

§ 10

 1. Styrmændene er pligtige til at erstatte skader, der beviseligt skyldes grov uagtsomhed fra deres side. Skyldes opstået skade eller havari, at en eller flere på holdet ikke bar lystret styrmandens kommando, hæfter pågældende for skaden.
 2. Al anden skade erstattes af den, der forårsager skaden, for så vidt denne ikke skyldes slid eller ælde.

Forbudt Område
§ 11

 1. Det er forbudt at ro over grundene vest for Egholm.

Tilbage til top

LANGTURSREGLEMENT for Roklubben “ÆGIR”

§ 1

 1. DFfR´s langtursreglement, som er tilgængelig på DFfR’s hjemmeside, skal overholdes.

§ 2

 1. Enhver langtur, herunder turens mål og tidspunktet for hjemkomsten, skal anmeldes til og godkendes af klubbens bestyrelse.

§ 3

 1. Væsentlige ændringer med hensyn til turens mål og tidspunkt for forventet hjemkomst skal hurtigst muligt meddeles bestyrelsen.

§ 4

 1. Før deltagelse i langture, skal der hvert år aflægges en svømmeprøve på 300 m.

Tilbage til top

OUTRIGGERREGLEMENT for Roklubben “ÆGIR”

§ 1

 1. Sæsonen for outriggerroning fastlægges af bestyrelsen og bekendtgøres ved opslag.

§ 2

 1. Ved roning i motionsafdelingens outriggermateriel påser styrmanden, at alle roere er fortrolige med materiellet, herunder bæring og ilægning m.m.

§ 3

 1. Materiel reserveret til kaproning må kun benyttes med Kaproningsudvalgsformandens eller trænerens tilladelse.

Scullerroning
§ 4

 1. Roere, der har styrmandsret A, kan opnå scullerret efter ansøgning til bestyrelsen.

§ 5

 1. Roere uden scullerret skal ro under instruktionsafdelingens ledelse, inden for et fastlagt område.

§ 6

 1. Roere uden scullerret skal ro med godkendte svømmeveste.

§ 7

 1. Kaproere kan af Kaproningsudvalgsformanden få tilladelse til scullerroning i træningsperioden.

§ 8

 1. Roerens vægt må ikke overskride scullerens vægtgrænse.

§ 9

 1. Ved roning i dobbeltsculler skal begge roere have scullerret.

Tilbage til top

VINTERRONINGSREGLEMENT for Roklubben “ÆGIR”

§ 1

 1. Vinterroning defineres som roning imellem standerstrygning og standerhejsning og kan kun finde sted i overensstemmelse med nærværende reglement.
 2. Vinterroning fra en anden klub sker efter pågældende klubs vinterroningsreglement.

§ 2

 1. Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang i klart dagslys og med god sigtbarhed. Det er ikke tilladt at ro i is eller ved begyndende isdannelse.

§ 3

 1. Roområdet er mod øst, ud til Limfjordstunnelen, mod vestnordvest op til dæmningen og mod vest til 1. røde kost efter Nordens Kaj.

§ 4

 1. Al udøvelse af vinterroning skal ske ifølge retningslinjerne i dette reglement og under hensyntagen til de med vinterroning forbundne risici (sigtbarhed, temperatur, vindstyrke m.m.), således at der kun roes, når dette er forsvarligt vejr- og farvandsforhold taget i betragtning.

§ 5

 1. Vinterroning kan kun udøves af frigivne roere, som er fyldt 15 år ved vinterroningsperiodens start. For trænende kaproere kan bestyrelsen give dispensation fra aldersreglen, hvis også forældrene giver skriftlig tilladelse til vinterroning.

§ 6

 1. Bestyrelsen kan fastlægge hvilke både, der må benyttes til vinterroning. Ved roning i outriggede både skal dette foregå under ledsagelse af en ledsagebåd, som skal kunne tage samtlige roere ombord i tilfælde af uheld.

§ 7

 1. Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere være iført en redningsvest, som er godkendt af DFfR eller Dansk Varedeklarationsnævn. Ved skift i inriggere skal alle årer være placeret på vandet på tværs af båden.

§ 8

 1. Roere, der ønsker at udøve vinterroning skal skriftligt ansøge bestyrelsen om tilladelse hertil senest 2 uger før vinterroningstilladelsen ønskes anvendt. Bestyrelsen registrerer og vurderer de indkomne ansøgninger individuelt og meddeler ansøgerne skriftligt om tilladelse eller afslag.
 2. Tilladelse til vinterroning er kun gyldig for én vintersæson ad gangen.
 3. Bestyrelsen kan altid trække vintertilladelser tilbage, hvis for eksempel vejrforholdene tilsiger dette, ligesom vintertilladelse kan gives for en del af vinteren.

 

Tilbage til top

Rikke og Peter Linds legat
Vedtægter for Rikke og Peter Linds legat af 10/2 1937

§ 1

 1. Legatet administreres af en bestyrelse, som er den til enhver tid siddende bestyrelse for Roklubben “ÆGIR”.

§ 2

 1. Legatets grundbeløb, Kr.: 106.000 anbringes efter bestyrelsens valg i obligationer.

§ 3

 1. Renteafkastet investeres i ulige år i obligationer og forøger grundbeløbet, jævnfør § 2.

§ 4

 1. Provenu ved udtrukne obligationer skal geninvesteres.

§ 5

 1. Renteafkast i lige år anvendes til indkøb af romateriel eller til klubbens daglige drift efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 6

 1. Den jævnfør § 2-4 opsparede kapital kan ikke røres.

§ 7

 1. Der aflægges beretning om legatets regnskab på den årlige generalforsamling.

§ 8

 1. Regnskabet revideres af Roklubben “ÆGIR”s generalforsamlingsvalgte revisorer

§ 9

 1. Såfremt Roklubben “ÆGIR” ophører med at bestå, skal kapitalen overgå til DFfR.

Tilbage til top

Love for

“Roklubben Ægir’s venner”, opdateret 280118

(Stiftet  1950 som “Veteranklubben”, 2003 ændret  til “Støtteforeningen”, og  2015 til nuværende navn)

 

 • 1. Navn og formål
 1. Klubbens navn er Roklubbens Venner.
 2. Klubbens formål er at være støtteforening for Roklubben Ægir, samt at samle medlemmer for kammeratligt samvær.
 3. De økonomiske midler vil blive stillet til rådighed for Roklubben i samråd med Roklubbens bestyrelse.
 • 2. Medlemsoptagelse
 1. Som medlemmer optages roere (aktive /passive) eller personer med tilknytningen til Roklubben Ægir.
 • 3. Generalforsamling
 1. Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse love foreskriver, den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april-maj måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden:
 3. Valg af dirigent.
 4. Formandens beretning.
 5. Forelæggelse af reviderede regnskab.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §  5.3.
 8. Valg af revisor, jvf. 5.4.
 9. Alle medlemmer, som ikke er i kontingent restance, har stemmeret.
 10. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen.
 11. De på generalforsamlingen behandlede forslag afgøres ved stemmeflerhed.
 12. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsættes skriftlig begæring derom til bestyrelsen. Begæringen om ekstraordinær generalforsamling skal indeholde forslag til emner, der ønskes behandlet.
 • 4. Kontingent
 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingent.
 2. Kontingentrestancer må ikke forekomme.
 3. Regnskabet følger kalenderåret.
 • 5. Bestyrelse / Revisorer
 1. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 5 medlemmer.
 • Formand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • 2 bestyrelses medlemmer
 1. Bestyrelsen vælges for en to årlig periode.
 2. På lige årstal vælges kasserer og sekretær, samt et bestyrelsesmedlem, på ulige årstal vælges formand og et bestyrelsesmedlem.
 3. Revisorer vælges for en toårig periode, en hvert år.
 • 6. Ophævelse af klubben
 1. Såfremt klubben ønskes ophævet, kræves 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling. Klubbens ejendele og eventuel formue tilfalder Roklubben Ægir.

 

Roklubbens venner

 1. april 2015

Tilbage til top

Knud Blochs Lederpokal

Statuetter for Knud Blochs Lederpokal
skænket af Grete Bloch
ved Roklubben “Ægir”s fødse1sdag den 8. juni 1995.

Pokalen, der er en vandrepokal, uddeles hvert år på roklubbens fødselsdag og afløses af et mindre erindringsbæger til ejendom. Modtagerens navn og årstal indgraveres i pokalen og bægeret.

Pokalen tildeles en idrætsleder i Roklubben “ÆGIR”, som har gjort sig bemærket ved at have ydet noget ganske særligt for sin klub eller sin idræt.

Roklubben “Ægir” fører protokol over skete tildelinger, hvori den for prismodtageren foretagne indstilling indføres i hele sin ordlyd.

Formanden for Roklubben “Ægir”, Formanden for Veteranklubben samt et aktivt medlem udpeget af de to formænd, træffer alene afgørelsen om, hvem pokalen skal uddeles til.

Umiddelbart før næste uddeling vil prismodtageren have at udlevere pokalen til Roklubben “ÆGIR”s formand.

Grete Bloch

Tilbage til top

Roklubben Ægir